Mail

info@unit4sale.nl

Ma - Vr: 09.00 - 17:00

Uitsluitend op afspraak

ALGEMENE VOORWAARDEN Unit 4 Sale
 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst die betrekking heeft op door Unit 4 Sale b.v. gevestigd te Oisterwijk, verder te noemen “Unit 4 Sale”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Unit 4 Sale heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Unit 4 Sale goederen bestelt en/of koopt.
1.3. Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Unit 4 Sale en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
1.6. Indien Unit 4 Sale niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Unit 4 Sale in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.7. Unit 4 Sale mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Unit 4 Sale op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Unit 4 Sale te zijn ontvangen. Indien die opzegging niet of niet tijdig is ontvangen door Unit 4 Sale, wordt de klant geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Unit 4 Sale, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Unit 4 Sale of door feitelijke uitvoering door Unit 4 Sale komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft – behoudens eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen – niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren of gesloten overeenkomst op te zeggen, tenzij sprake is van een overeenkomst van opdracht tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, in de zin van artikel 408 lid 3 BW.
2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren op werkdagen.
2.3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Unit 4 Sale.
2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Unit 4 Sale ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.5. Wijzigingen van de overeenkomst binden Unit 4 Sale slechts voor zover deze schriftelijk door Unit 4 Sale zijn bevestigd c.q. feitelijk door Unit 4 Sale zijn uitgevoerd.
2.6. Indien in een offerte of aanbieding voor meerdere diensten of producten een prijsopgave is verstrekt, bestaat voor Unit 4 Sale geen verplichting tot levering van slechts een deel van de genoemde diensten of producten tegen de genoemde prijzen.
2.7. Unit 4 Sale is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, blijft Unit 4 Sale aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.
2.8. Unit 4 Sale is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Unit 4 Sale kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de voor Unit 4 Sale aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

Annulering

2.9. Annulering door klant is alleen in de navolgende gevallen en onder de navolgende voorwaarden mogelijk:
2.9.1. indien de overeenkomst wordt geannuleerd nadat de overeenkomst is getekend, maar voordat de 1e aanbetaling heeft plaatsgevonden, is de klant 25% van het totale offertebedrag (inclusief btw en alle eventuele bijkomende kosten) bij wijze van schadevergoeding verschuldigd aan Unit 4 Sale en wordt niets aan de klant geleverd.
2.9.2. indien de overeenkomst wordt geannuleerd nadat de eerste aanbetaling heeft plaatsgevonden maar vóór het moment waarop (i) de tweede aanbetaling heeft plaatsgevonden of (ii) de productie is gestart (het is voldoende als één van deze twee gebeurtenissen heeft plaatsgevonden), is de klant 75% van het totale offertebedrag (inclusief btw en alle eventuele bijkomende kosten) bij wijze van schadevergoeding verschuldigd aan Unit 4 Sale en wordt niets aan de klant geleverd.
2.9.3. nadat (i) de tweede aanbetaling heeft plaatsgevonden of (ii) de productie is gestart (het is voldoende als één van deze twee gebeurtenissen heeft plaatsgevonden), is annulering niet meer mogelijk en is de klant verplicht tot afname conform de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2.10. Ook in andere gevallen is annulering niet mogelijk en is de klant verplicht tot afname conform de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2.11. Annulering door de klant moet schriftelijk plaatsvinden. Het tijdstip van ontvangst van het verzoek van annulering door Unit 4 Sale, geldt als tijdstip van annulering.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

3.1. De klant zal Unit 4 Sale steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
3.2. De klant zorgt in ieder geval voor:
3.2.1. de voor de te leveren en plaatsen zaken benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de Unit 4 Sale;
3.2.2. onbelemmerde beschikbaarheid van de terreinen waar het geleverde moet worden geplaatst;
3.2.3. beschikbaarheid van voldoende mogelijkheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het geleverde en eventuele hulpmiddelen (zoals machines bij plaatsing);
3.2.4. aansluitingsmogelijkheden voor machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
3.3. Indien de gegevens waarover Unit 4 Sale voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Unit 4 Sale ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Unit 4 Sale , onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de bij Unit 4 Sale gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
3.4. De klant moet zorgdragen voor alle benodigde vergunningen en eventuele andere toestemmingen voor onder meer het transport en de levering en dat er tijdig over de plaatsingslocatie (zoals: voldoende verhard, vlak, inclusief nutsvoorzieningen en onbelemmerde toegang) kan worden beschikt. Van eventuele beperkingen moet Unit 4 Sale schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
3.5. Eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit door Klant verstrekte medewerking, gegevens en inlichtingen kan niet worden verhaald op Unit 4 Sale. Klant vrijwaart Unit 4 Sale voor eventuele door haar in dat opzicht te lijden schade en extra te maken kosten.

Levering(stermijnen)

3.6. Levering vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien (1) de klant afname op het overeengekomen moment weigert, (2) de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of (3) geen moment voor afname is overeengekomen en binnen uiterlijk 14 dagen nadat melding is gedaan dat de producten kunnen worden afgehaald de klant de producten niet heeft afgehaald, is Unit 4 Sale gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De vergoeding verschuldigd door de klant voor die opslag aan Unit 4 Sale bedraagt per maand ten minste 10% van de waarde van de opgeslagen producten, tenzij de werkelijke kosten voor opslag hoger zouden zijn.
3.7. Goederen gelden als (onder eigendomsvoorbehoud) geleverd, zodra Unit 4 Sale de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Unit 4 Sale of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
3.8. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Unit 4 Sale het transport van de producten verzorgt, is Unit 4 Sale vrij in de keuze van de transporteur en zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
3.9. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Unit 4 Sale steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien tussen Unit 4 Sale en de klant is overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Unit 4 Sale niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Unit 4 Sale omtrent het voorkomen van verdere vertraging.
3.10. Overschrijding van opgenomen levertijden, geeft Klant geen aanspraak op welke schadevergoeding of korting dan ook.

Uitvoering overeenkomst

3.11. Unit 4 Sale heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Unit 4 Sale gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.13. .
3.14. Indien medewerkers van Unit 4 Sale of medewerkers van derden die door Unit 4 Sale zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.
3.15. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Unit 4 Sale, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de klant is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3.16. Op Unit 4 Sale rust een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.
3.17. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Unit 4 Sale, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Unit 4 Sale werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Unit 4 Sale worden ingeschakeld.
3.18. De uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

Oplevering

3.19. Indien is overeengekomen dat het geleverde gaat worden geplaatst op een nader overeen te komen locatie geldt ook het volgende
3.20. Indien en voor zover tussen partijen wordt overeengekomen dat Unit 4 Sale het transport van het geleverde verzorgt, dan gelden de goederen als geleverd zodra Unit 4 Sale de goederen heeft bezorgd op het door partijen overeengekomen afleveradres. De aflever bon van de transporteur en/of het door de klant getekende opleverformulier dient als bewijs van de datum en het tijdstip van levering.
3.21. De klant is gehouden al zijn eventuele op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het geleverde aan Unit 4 Sale kenbaar te maken uiterlijk ten tijde van de oplevering. Alle eventuele op- en/of aanmerkingen zal de klant dan vermelden op het opleverformulier. Unit 4 Sale is bevoegd om gemelde en terechte gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en zal daartoe van klant de gelegenheid en medewerking krijgen. Na de oplevering kan niet meer door de klant gereclameerd worden over gebreken die tijdens de oplevering bekend waren of bij zorgvuldige inspectie bekend hadden kunnen zijn. Die komen dan voor rekening van de klant.
3.22. Ook indien en zodra de klant het geleverde in gebruik neemt, geldt het geleverde als geleverd.
3.23. Na levering is het geleverde voor rekening en risico van de klant.
3.24. Het is de klant niet toegestaan om vóór de dag waarop het geleverde is opgeleverd, zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren

 1. Eigenschappen van het geleverde

4.1. Het door Unit 4 Sale aan de klant geleverde dient te voldoen aan de door de klant op voorhand aan Unit 4 Sale kenbaar gemaakte (technische) vereisten.
4.2. Unit 4 Sale is niet verantwoordelijk voor geringe onderlinge afwijkingen indien het geleverde voldoet aan de criteria zoals die vooraf door de klant zijn opgegeven.
4.3. Ten aanzien van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep geldt hetgeen hiervoor is opgenomen slechts niet indien (1) hij die afwijking in redelijkheid niet hoefde te verwachten, (2) door de afwijking normaal gebruik van het product niet mogelijk zou zijn en (3) de afwijking dermate van omvang is dat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat Unit 4 Sale heeft voldaan aan haar verplichting (alsdan rekening houdend met hetgeen in dit artikel is opgenomen over de aannemelijkheid dat sprake gaat zijn van afwijkingen).

 1. Prijzen (en honorarium)

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kosten betrekking hebbend op aanvullende werkzaamheden (zoals: transport, plaatsing en/of lossen en/of hijswerkzaamheden), import en/of inklaring van door Unit 4 Sale aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
5.2. De in de aanbiedingen van Unit 4 Sale weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Unit 4 Sale gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 15 % van het totale overeengekomen bedrag of plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. Die bevoegdheid bestaat niet indien de prijsverhoging het gevolg is van vertraging die te wijten is aan Klant.
5.3. Werkzaamheden met betrekking tot het grondwerk en in bedrijf stellen van het geleverde (zoals: montage en installatiewerkzaamheden) worden door (of namens) de klant uitgevoerd en kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
5.4. Indien door Unit 4 Sale en de klant het honorarium voor de door Unit 4 Sale te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van Unit 4 Sale gehanteerd zoals is overeengekomen met de klant, dan wel -indien geen honorarium zou zijn overeengekomen- het redelijke honorarium dat Unit 4 Sale hanteerde in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht.
5.5. Indien door partijen het honorarium voor de door Unit 4 Sale te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van de klant buiten de normale werkuren en normale werkdagen zijn verricht een toeslag op het uurtarief als bedoeld in het voorgaande lid. Deze toeslag bedraagt:

 • per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur: 25 % van het uurtarief;
 • per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur: 50 % van het uurtarief;
 • per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur: 100 % van het uurtarief;
 • per gewerkt uur op zaterdag: 100 % van het uurtarief;
 • per gewerkt uur op zon- en feestdagen: 100 % van het uurtarief;
  5.6. Unit 4 Sale is gerechtigd bij de klant reistijd in rekening te brengen alsmede om reiskosten en eventuele verblijfskosten aan de klant door te berekenen, tegen uurtarieven zoals in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaald.
 1. Betaling

6.1. Betaling dient steeds vooraf plaats te vinden. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, moet een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. De betalingstermijn heeft te gelden als een fatale termijn. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Unit 4 Sale te verrekenen met de door Unit 4 Sale in rekening gebrachte bedragen of betaling van een factuur op te schorten in verband met beweerdelijke tegenvorderingen.
6.2. Unit 4 Sale heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. Indien en zolang nog geen (deel)betaling heeft plaatsgevonden, mag Unit 4 Sale de uitvoering van werkzaamheden opschorten. Eventuele vertraging (en kosten daarvan) komen voor rekening en risico van klant.
6.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Unit 4 Sale aangewezen bankrekening. Unit 4 Sale heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Unit 4 Sale, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Unit 4 Sale is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Unit 4 Sale bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Unit 4 Sale voorvloeiende schade.
6.4. Eventuele bezwaren ten aanzien van de juistheid van een door Unit 4 Sale verzonden factuur, dienen uiterlijk 8 dagen na verzending van die factuur Unit 4 Sale schriftelijk te hebben bereikt. Indien deze bezwaren Unit 4 Sale bereiken nadat deze termijn is verstreken, geldt de factuur als vaststaand en vervalt het recht van de klant om deze factuur te betwisten.
6.5. Unit 4 Sale is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Unit 4 Sale verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
6.6. Indien betaling door klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, vervallen van rechtswege alle eventuele met klant overeengekomen kortingen en moet de oorspronkelijke prijs (zonder rekening te houden met korting van welke aard dan ook) aan Unit 4 Sale worden voldaan.
6.7. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Unit 4 Sale vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, of de wettelijke handelsrente als die hoger zou zijn.
6.8. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Unit 4 Sale verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Unit 4 Sale buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Unit 4 Sale om schadevergoeding te vorderen.
6.9. Onverminderd de overige rechten van Unit 4 Sale uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Unit 4 Sale gehouden om de incassokosten te vergoeden die Unit 4 Sale heeft moeten maken.
6.10. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 1. Garantie

7.1. Indien door Unit 4 Sale aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7.2. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Unit 4 Sale de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Unit 4 Sale de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Unit 4 Sale.
7.3. Alle eventuele garantieverplichtingen en aansprakelijkheden van Unit 4 Sale vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Unit 4 Sale wijzigingen in de door Unit 4 Sale geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Unit 4 Sale zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij de klant de producten op zijn kosten aan Unit 4 Sale ter beschikking stelt.
7.4. Indien en voor zover de klant verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is Unit 4 Sale bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.
7.5. Voor wat betreft het geleverde is de klant zich ervan bewust dat gebruik wordt gemaakt van materialen die onderling afwijkingen kunnen vertonen (zo wordt er onder meer gewerkt met natuurproducten en (half)fabricaten), zodat verschillen kunnen optreden in bijvoorbeeld kleur, vorm en structuur.
7.6. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Unit 4 Sale de te verrichten werkzaamheden of te leveren producten -naar de keuze van Unit 4 Sale- herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Unit 4 Sale de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Unit 4 Sale.
7.7. Indien van de in dit artikel genoemde zinloosheid sprake zou zijn, dient dit door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en toegelicht. Indien het alsnog leveren of herstellen van de overeengekomen werkzaamheden of producten onmogelijk of zinloos geworden zou zijn, zal Unit 4 Sale slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

 1. Reclames

8.1. Eventuele klachten over een door Unit 4 Sale geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Unit 4 Sale schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 24 uur na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Unit 4 Sale, binnen vijf dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
8.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Unit 4 Sale niet verplicht retourzendingen van de klant te accep¬te¬ren. In-ontvangst-name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Unit 4 Sale van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Unit 4 Sale zijn gecrediteerd.
8.3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Unit 4 Sale het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Unit 4 Sale te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Unit 4 Sale, zolang de klant enige vordering van Unit 4 Sale, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
9.2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid, apart van eigendommen van anderen en als herkenbaar eigendom van Unit 4 Sale te bewaren. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Unit 4 Sale op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Unit 4 Sale te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan Unit 4 Sale worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Unit 4 Sale op de klant. De klant zal daarvoor op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Unit 4 Sale verlenen.
9.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
9.4. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, gelijkluidend aan het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in dit artikel. Bij overtreding van dit artikellid, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
9.5. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Unit 4 Sale tekort schiet of Unit 4 Sale goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Unit 4 Sale gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Unit 4 Sale te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Unit 4 Sale en machtigt Unit 4 Sale hierbij -voor zover nodig- om dat te doen. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Unit 4 Sale een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
9.6. Na terugneming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal de overeenkomst niet zijn ontbonden, tenzij Unit 4 Sale dat kenbaar maakt. De klant zal na terugneming en een mogelijk ontbinding nimmer een vergoeding kunnen ontvangen die hoger is dan de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Unit 4 Sale was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor Unit 4 Sale uit de terugneming voortvloeien.
9.7. Indien en voor zover geen eigendomsvoorbehoud gevestigd zou kunnen worden of dat eigendomsvoorbehoud zou vervallen, behoudt Unit 4 Sale zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, die Unit 4 Sale dan uit welken hoofde dan ook jegens de klant mocht hebben. De klant machtigt hierbij Unit 4 Sale om dat pandrecht te vestigen en zal daarvoor tevens op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Unit 4 Sale verlenen.

 1. Ontbinding en beëindiging

10.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
10.2. In geval van verzuim van de klant is Unit 4 Sale gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Unit 4 Sale verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
10.3. Unit 4 Sale is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle (1) gefactureerde bedragen, (2) vorderingen verband houdend met nog niet gefactureerde maar wel uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten en tevens (3) door Unit 4 Sale geleden of te lijden schade worden alsdan direct opeisbaar en tevens kan Unit 4 Sale onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. Unit 4 Sale zal vanwege deze beëindiging nim¬mer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze ver¬plichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrek¬king tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, beta¬lingsver-plichtingen van de klant en geheimhouding.
10.5. Unit 4 Sale zal wegens een in dit artikel genoemde ontbinding of opzegging nimmer tot enige schadever¬goeding gehouden zijn.

 1. Overmacht

11.1. Unit 4 Sale is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Unit 4 Sale opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Unit 4 Sale niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie, ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, is de natuurlijk persoon bevoegd de overeenkomst ontbinden.
11.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Unit 4 Sale zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Unit 4 Sale als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, pandemie, onwerkbaar weer, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Unit 4 Sale of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Unit 4 Sale.
11.3. Indien Unit 4 Sale bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. De totale aansprakelijkheid van Unit 4 Sale zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Unit 4 Sale aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan-makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal 10% het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt alleen dan niet als schade het rechtstreekse gevolg zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Unit 4 Sale.
12.2. Onder directe schade als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Unit 4 Sale aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Unit 4 Sale toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
  Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill en schade wegens bedrijfsstagnatie is Unit 4 Sale nimmer aansprakelijk.
  12.3. Unit 4 Sale is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
  12.4. Voor zover Unit 4 Sale bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Unit 4 Sale gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.
  12.5. Unit 4 Sale is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Unit 4 Sale.
  12.6. De aansprakelijkheid van diegenen die de aan Unit 4 Sale opgedragen werkzaamheden namens Unit 4 Sale feitelijk hebben uitgevoerd zoals werknemers van Unit 4 Sale of door Unit 4 Sale ingeschakelde derden, met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitgesloten.
  12.7. Indien Unit 4 Sale, ondanks het bepaalde in dit artikel, in rechte aansprakelijk zou worden gehouden voor geleden schade, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks aan gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.
 1. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Unit 4 Sale is ontworpen berust bij Unit 4 Sale.
13.2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit, aan of van het geleverde te verwijderen of te wijzigen. De klant mag het geleverde, waarop de krachtens dit artikel bedoelde IE-rechten betrekking hebben, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Unit 4 Sale, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Unit 4 Sale een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Unit 4 Sale geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Unit 4 Sale in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.
13.3. De klant dient ten aanzien van de door haar aan Unit 4 Sale verstrekte opdracht over de vereiste (intellectuele) eigendomsrechten te beschikken. Zij vrijwaart Unit 4 Sale voor alle aanspraken van derden voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

 1. Geheimhouding

14.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van die informatie.
14.2. De offerte en overeenkomst (beiden inclusief alle bijlagen), alsmede alle door Unit 4 Sale aan de klant ter beschikking gestelde technische gegevens en commerciële informatie die direct of indirect betrekking hebben op de producten of de bedrijfsvoering van Unit 4 Sale moeten door de klant als uiterst vertrouwelijk worden beschouwd. De klant is gehouden deze vertrouwelijke informatie alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet op enige wijze aan derden te openbaren, te leveren, te verkopen, in gebruik te geven of op enige andere wijze uit zijn macht te geven.
14.3. De klant zal zijn medewerkers, en de derden van wiens diensten hij gebruik maakt, de in dit artikel genoemde verplichtingen eveneens opleggen.
14.4. Indien en voor zover Unit 4 Sale krachtens enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie van de klant aan derden te verstrekken, en Unit 4 Sale zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Unit 4 Sale jegens de klant gerechtigd om de betreffende informatie aan de betreffende derden te verstrekken.
14.5. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Unit 4 Sale een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Unit 4 Sale geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Unit 4 Sale in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

 1. Personeel

15.1. Het is de klant strikt verboden om te trachten -direct of indirect- personeel van Unit 4 Sale -of van een met haar direct of indirect gelieerde onderneming- er toe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de klant dan wel bij een andere werkgever.
15.2. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Unit 4 Sale een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Unit 4 Sale geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Unit 4 Sale in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

16.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
16.2. Op een met Unit 4 Sale gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
16.3. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ingeval van een consumentenkoop, is ook de dwingendrechtelijk voorgeschreven rechtbank bevoegd, naast de hiervoor genoemde rechtbank.